Geler Mark law office
שד' ירושלים 18,קומה 1 משרד 104A מגדלי , K-TOWER
אשדוד
טל:   08-6336636
פקס: 08-6336637
משרד עורכי-דין GMKD

חוזה אחיד

מרבית היחסים מוגדרים בעזרת חוזים, לעיתים חוזים בכתב ולעיתים בע"פ, אך את חיינו אנו מנהלים באמצעות מסכמות חוזיות, הבנות בין בני האדם בדבר יחסי ה"תן וקח". לא פעם קורה, כי לשם ביצוע פעולה פשוטה במהלך שגרת החיים, יש להתקשר בחוזה אחיד.

חוזה אחיד מתאפיין, בין היתר, בחוסר השוויון שבין הצדדים לחוזה, שכן תנאיו מוכתבים בידי צד אחד בלבד, לרוב תאגיד חזק כגון- בנק, חברת סלולר וכדומה, ולצד השני, ללקוח, אין את יכולת ההתמקחות, אלא בידיו לקבל את התנאים כלשונם או לסרב להתקשרות.

לעיתים, ומסיבות שונות, הלקוח כלל לא קורא את החוזה האחיד בטרם החתימה עליו. סיבות לכך יכולות להיות משום נחיצות השירות והידיעה כי בכל מקרה לא יהיה באפשרותו לנהל מו"מ באשר לתנאים או משום אורכו של החוזה והשפה המשפטית הסבוכה.

בניסיון להשוואת הכוחות בין הצדדים לחוזה האחיד, יצר המחוקק הגנה ללקוח מפני תנאים המקפחים את הלקוח או המעניקים יתרון בלתי הוגן למכתיב החוזה. כך לדוגמא, תנאי מקפח יהיה באם מכתיב החוזה שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים על דעת עצמו בלבד (אלא אם כן השינוי נובע מגורמים שאינם בשליטתו), או שמסיר מעליו אחריות אשר מוטלת עליו בדין, או שמעניק לעצמו זכות בלתי סבירה לשנות או לבטל את החוזה האמור.

חוזים אחידים רבים עלולים להיחשב כמקפחים, כאלה הפוגעים בלקוח "הקטן", אך הסר דאגה מלבך, שיטת המשפט הישראלית דאגה לפתרון - חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982. זכור, כי הלקוח אינו חסר אונים למול מכתיב החוזה, וכי במקרה של חוזה אחיד בעל תנייה מקפחת, עומד לצידו הדין אשר כאמור, מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים.

בכל עניין ודבר בנושא, משרדנו ידע לתת את הפתרון החל מתביעה קטנה ועד לתביעה ייצוגית.

הבהרה: האמור לעיל הינו תוכן כללי, ולא ניתן לראות בו כהמלצה או חוות דעת משפטית. לקבלת חוות דעת משפטית מקיפה ובהתאם לנסיבות העניין, ניתן לפנות אלינו.